Symptomen


Onder invloed van *Straling* kunnen we ziek worden.
Officieel wordt dat niet erkend en het enige antwoord wat velen krijgen op hun gezondheidsklachten is *dat het tussen de oren zit* en wordt men met kalmeringstabletten en een verwijsbriefje voor de psychiater naar huis gestuurd.

Echter, bij het optreden van schadelijke effekten wordt er onderscheid gemaakt.

De ICNIRP en de Gezondheidsraad stellen, dat er alleen gevaar op kan treden als het warm wordt. Weefselopwarming, max 1 graad Celcius binnen 6 minuten is daarbij een grens. Men spreekt hier van *thermische effekten*. Men stelt eenvoudig, dat als die warmtegrens niet gepasseerd wordt, er niets aan de hand is.
Let wel, de ICNIRP bestaat enkel uit ingenieurs, niet uit biologen.

Aan de andere kant zijn er honderden studies, die hebben aangetoond, dat er schadelijke effekten optreden ver onder de grenswaarden, zonder dat er sprake is van enige warmte. We noemen dat *a-thermische effekten*. Er treden dan veel biologische effekten op, die schadelijk voor onze gezondheid kunnen zijn. Aangezien de Gezondheidsraad (evenals de ICNIRP) de industrie beschermt tegen de burgers, worden al deze rapporten niet erkend en onder tafel geveegd. Ik leg de zwarte Piet niet bij de telefoon providers, maar bij de Gezondheidsraad, die stelselmatig weigert de a-thermische effekten te accepteren, en dientengevolge niet het voorzorgsprincipe wil toepassen.

Als je een dagje op het strand ligt, gaat die temperatuur nog veel hoger. Daarom vinden wij die thermische effekten helemaal niet belangrijk. Ons gaat het om de a-thermische effekten.
Lage doseringen over lange termijn
.

Bij het Cofam onderzoek van TNO was er sprake van lage dosering en zeer korte termijn. Niet 50 V/m, maar 1 V/m en niet 10 jaar, maar 45 minuten!
Zowel de groep elektrosensibelen als de *gezonde* kontrolegroep reageerden negatief. Toch ziet de overheid geen aanleiding het Voorzorgsprincipe toe te passen.
Ook is het zo, dat als je wat langer belt, de temperatuur in de hersenen, zo'n 6 cm diep in de schedel, wel een 45 graden Celcius kan belopen. Wij merken daar niets van, omdat er geen pijnzenuwen in onze hersenen zitten.
(zie Cellular Telephone Russian Roulette, onder Literatuur).

Alle *wetenschappelijke* rapporten zijn gebaseerd op zakken met zout water. De inhoud van onze schedels is echter niet zo, behalve bij een groot aantal politici. De combinatie van been, weefsel, vocht, en dat in verschillende lagen, zorgt ervoor dat de energieopname tienduizendmaal hoger is, dan bij water.

Zie een aantal rapporten:
Warnke190Studien.doc
Warum können kleinste Leistungsflussdichten.doc
Warnke.htm
Reflex voordracht.pdf
Rinderstudie.pdf
Interview von Klitzing.pdf

ecolog.pdf
ecologII.pdf

Shabalin.pdf
Kramarenko_Tan.pdf

Salford.pdf
Santini.pdf

Hieronder een grafische voorstelling van het onderzoek van prof. Santini, die een aantal mensen rondom GSM zendmasten had onderzocht.
Duidelijk is te zien, dat een aantal klachten pas na 300 meter vanaf de zendmast afnemen.
Merk ook op, dat er tussen 50 en 100 meter vanaf een zendmast weer pieken in de grafiek optreden.

Het nieuwste Rapport van Santini: Santini-3.pdf

Symptomen | Symptomen 1 | Symptomen 2 | Symptomen 3 | Symptomen 4 | Symptomen 5

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

(bron afbeelding: www.gigaherz.ch)

In Spanje is het nu regel, dat binnen 300 meter waar kinderen, zieken en ouderen verblijven GEEN GSM zendmasten meer geplaats mogen worden!

En hoe doen wij dat in Nederland?

Wij planten ze met voorliefde bovenop bejaardenwoongebouwen, op huurflats in sociale woonwijken en laten ze lekker op scholen en ziekenhuizen instralen.
Je zou er bijna wat van gaan denken.
Ik doe dat in ieder geval!

Bij een bezoek van GGD artsen heb ik al eens geopperd (en ook op een Symposium) dat de GGD best wel statstieken zou mogen bijhouden van kankergevallen en tumoren in relatie met zendmasten, aangezien men daar in het buitenland wel rekening mee houdt.
Dat impliceert natuurlijk, dat artsen en ziekenhuizen hieromtrent voorgelicht zouden moeten worden.
Mij werd geantwoord, dat zulks niet op de weg van de GGD zou liggen.

En daar moet je het dan maar mee doen!
Aan de andere kant kan de GGD niet waarschuwen voor iets waarvan de Gezondheidsraad stelt dat het absoluut geen kwaad kan.
Nee, de GR heeft nog steeds geen waarschuwende piep laten horen. En ze hebben zelfs geen vermoedens. Zij hebben alleen geadviseerd nader onderzoek te doen naar UMTS. Daarmee hebben zij hun hachje veilig gesteld. Niet dat van de burgers.

In Oostenrijk heeft men eens de resultaten van wel- en niet bestraalde scholen vergeleken.
Die van niet- bestraalde scholen waren beduidend beter.

Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond, dat de straling van mobiele telefonie de EEG's verstoren. Van enkele uren tot meer dan een week.
Dr. Lebrecht von Klitzing is daar tien jaar geleden mee begonnen, en anderen hebben dat herhaald en zijn tot dezelfde konklusie gekomen.

Naila Studie. Kijk ook bij Bamberger Symposium.

Nu is er een studie uit Naila bekend geworden. Zie Naila Studie artikel.
In feite is dit een soortgelijk onderzoek als dat van prof. Santini, maar dan specifiek op kanker en tumoren. Hier de presentatie, is wel kleine 6 MB groot, 20040730_nailastudie.pdf

Hier hebben een aantal artsen hun patienten-dossiers met die van de Krankenkassen vergeleken.
Wetenschappelijk werd deze epidemiologische studie begeleid door prof. Frentzel Beyme.

Hierbij heeft men de verschillen onderzocht tussen patienten binnen 400 meter van een zendmast en die tussen 400 en 1000 meter.
Het ging om de periode 1994 tot 2004.

Signifikant was dat het aandeel van nieuwe kankergevallen bij patienten binnen de 400 meter rond de sinds 1993 in gebruik genomen basisstation aanmerkelijk hoger was dan de verderaf wonende patienten, en dat deze patienten gemiddeld op acht jaar vroegere leeftijd ziek geworden waren.

Voor de jaren 1999 tot 2004, dus na vijf jaren ingebruikstijd van de zender, heeft zich het relatieve risiko om kanker te krijgen, voor de dichtbij de zender wonende bevolking in vergelijking tot de buiten genoemde gebied wonende mensen van Naila, verdrievoudigd.

Pikant punt bij de diskussie is het argument van de vertegenwoordiger van het Landesamt für Umweltschutz, dat bij het onderzoek ook de draadloze DECT telefoons bij de mensen thuis betrokken diende te worden.
Metingen van het Landesamt zouden hebben aangegeven, dat de permanente straling van draadloze telefoons in vele woningen rond om de zendmast duidelijk hoger was dan die van de antenne-installatie.

Het concept van deze pilootstudie is eenvoudig en kan ten allen tijde in alle plaatsen herhaald worden, die jarenlang relatief geisoleerd van een gsm zender bestraald werden.

De GR zal ook deze studie wel weer *niet wetenschappelijk* vinden.
Het is echter niet de taak van artsen om wetenschappelijke verhandelingen te schrijven.
Artsen moeten observeren, diagnose stellen en mensen genezen.

Het zou wel *wetenschappelijk* zijn als de GR eens zou luisteren naar artsen!

De Naila Studie is nog niet koud, of er is al weer een aankondiging voor een andere studie, ditmaal uit Worms.
Daar heeft dr. Germann een tussenbericht gegeven over zijn onderzoek naar de invloed van gepulste hoogfrequente straling op het bloed. Bij 1018 personen, verspreid over heel Duitsland werd het bloed voor in bedrijfname van een GSM zendmast onderzocht, en bij tot nu toe werden na zes tot twaalf maanden in gebruikzijn van de zendmast bij 498 personen nogmaals het bloed onderzocht en met de eerste proeven vergeleken.

De resultaten van de retikulocytenonderzoekingen tonen, dat er signifikante effekten bij mensen optreden als gevolg van gepulste EMF, zoals die ook in de wetenschappelijke literatuur in vitro en in vivo gevonden kunnen worden (in feite biologische effekten bij lymphocyten, bij granulocyten, aan beendergroei en het beenmerg).

In verbinding met de nieuwe onderzoekingen uit Naila zijn deze, volgens Germann, alweer nieuwe zwaarwegende argumenten tegen de zorgeloze expansie van de mobiele telefonie.

Een vaak gehoord tegenargument bij bloedonderzoekingen is, dat de overheid stelt, dat de mensen tussendoor ook wel spruitjes gegeten zullen hebben.
In alle toonaarden wordt als oorzaak steeds de EMF afgewezen, want dat kan en mag nooit de oorzaak zijn.
In ieder geval is het goed dat dergelijke studies het een en ander aantonen.
De emmer is nog niet vol, maar met de nog steeds komende rapporten zal de emmer overlopen, en zal er eindelijk wat gebeuren.

Een rapport hoe bloedonderzoeken en telefoneren er uit ziet:

Geldrollenbildung

 

Wie loopt er risico?

Niet iedereen is elektrosensibel (ES).
Maar elektrosensibele mensen hebben wel wat gemeen.

Zij kunnen moeilijke operaties hebben ondergaan, verkeerde medicijnen, amalgaam tandvullingen.
(Veel mensen met Tinnitus herleiden dat ook tot amalgaam vullingen)
Veel elektrosensibelen hebben bloedgroep 0.
En wellicht een EBV (Epstein Barr virus) infectie in het verleden.
En vaak overzien Lyme Disease.

En diegenen met het Apolipoprotein E epsilon-4 gene allel (zie Symptomen 2)

En natuurlijk iedereen onder de invloed van konstante hoogfrequente straling.
Vervelend is, dat men gevoeglijk ook gevoeliger wordt voor laagfrequente EM velden.

Bamberger Mobilfunk Symposium

Hier werd veel over de Naila Studie besproken op 29-01-2005.

Dr. med. Reinhold Jandrisovits had een soortgelijk onderzoek gedaan en kwam tot een soortgelijke slotsom

Lezingen:

Dr. med. Gerd Oberfeld
Dr. Warnke

Bern Rainer Mueller
Dr. Heinrich
Dr. Hecht deel 1
Dr. Hecht deel 2
Dr. Hecht deel 3
Dr. Scheingraber
Dr.-Ing Virnich

DrBirgitStoecker , een goed samenvattend stuk over elektrosensibiliteit.


Naila Studie , zoals gepubliceerd in Umwelt-Medizin-Gesellschaft Verlags Bremen.

Netanya studie

In Israel, in Netanya, werd 4,15 maal zoveel kanker vastgesteld.
Onderzoek 622 blootgestelde bewoners tegen 1222 vergelijkbare kontrolegroep.
Binnen een jaar werden bij de blootgestelde bewoners acht kankergevallen gekonstateerd, terwijl in de kontrolegroep slechts twee kankergevallen optraden.

Lees verder Symptomen 1

(bron afbeelding: uit voordracht gesamtbeitrag_oberfeld.pdf van Bamberg Mobilfunk Symposium)

Hier is de expositie waarde en haar invloed goed te zien.
Het dokument gesamtbeitrag_oberfeld.pdf is heel illustratief.

(bron afbeelding: uit voordracht gesamtbeitrag_oberfeld.pdf van Bamberg Mobilfunk Symposium)

Merk de pieken bij 50-100 meter

Blijvend ??

In tegenstelling tot wat elders beweerd wordt, is het zo, dat men de gevoeligheid voor elektrosmog behoorlijk kan verminderen, en dat die vermindering ook blijvend kan zijn.

Voorwaarde is wel, dat men buiten de velden moet vertoeven, welke als storingsbronnen gelden.
Dit geldt voor zowel de laagfrequente als voor de hoogfrequente bronnen.
De reacties op hoogfrequente velden zullen sneller afnemen dan op de laagfrequente.

Men voelt de hoogfrequente velden nog wel, maar heeft er aannemelijk minder last van.
Veel mensen berichten, dat wanneer zij op vakantie gaan in een stralingsarme omgeving, zij binnen enkele dagen veel minder symptomen ervaren.

Doch eenmaal thuisgekomen, hebben zij die symptomen vrijwel binnen een dag weer terug.

Welke maatregelen er nodig zijn, kan pas na een bouwbiologisch huisonderzoek bepaald worden.

 

 

Hoogfrequente straling in Nederland

Een samenvatting door Erik Steenbergh, zoals gestuurd naar de Tweede-Kamer, en de ministeries van VROM en EZ

Straling in nederland

Geen enkele politicus kan nu nog zeggen van niets te weten.

 

Een mooi overzicht van ziekteverschijnselenen gerelateerd aan de hoeveelheid straling.

Kijk op: www.gigaherz.ch/911

Hartaanvallen zijn vaak het gevolg van te hoge bloeddruk.

In een omgeving met veldsterktes onder de 0.06 V/m zijn er minder dan 5% mensen met te hoge bloeddruk.
In een ziekmakende omgeving met veldsterktes tussen 0.06 en 0.6V/m zijn er 20% mensen met een te hoge bloeddruk en in sterk vervuilde omgeving met veldsterktes boven de 0.6 V/m zijn het er 30%.
Er schijnt dus een duidelijke samenhang te zijn.
(Bron: Gigaherz.ch)

Hierboven een relatie tussen slaapstoornissen en leeftijd.
(Bron: Gigaherz.ch)

3 V/m = ..........23872 uW/m2
1 V/m = ............2652 uW/m2
0.6 V/m = ...........954 uW/m2
0.4 V/m = ...........424 uW/m2
0.1 V/m = .............26 uW/m2
0.06 V/m = .............9 uW/m2
0.04 V/m =
.............4 uW/m2

PS. De bouwbiologische grens voor slaapkamers ligt bij 1 uW/m2 ofwel 0.019 V/m

 

Dat alles is natuurlijk *niet wetenschappelijk*.

Daar heeft Wolfgang Maes een goed stuk over geschreven.
Hoe wij dat dienen te interpreteren.

Wissenschaft? Noch lange nicht!.pdf

Lloyd Morgan heeft een Powerpoint presentatie gemaakt, waarin duidelijk gesteld wordt dat personen van 20 tot 29 jaar na 5 jaar mobiel bellen 700 % meer kans maken op hersentumoren.
Lloyd Morgan zit in de directie van de Central Brain Tumor Registry of the United States.

Wie Powerpoint niet geinstalleerd heeft kan ook de gratis Powerpoint Viewer downloaden bij Microsoft.

Een zwitserse studie welke artsen ondervroeg over elektrosensibiliteit bij patienten.

Nieuwe studie zendmasten-kanker van dr. Oberfeld.

Daar is nogal wat deining over.

Anecdote

Herr Niemann, auch ehem. Siemens Ingenieur, selbst elektrosensibel, berichtete mir um 1993, daß in Bonn ein „anerkanntes Symposium“ getagt habe, damals war Elektrosensibilität nicht mehr zu leugnen, man beratschlagte, wie viel % der Bevölkerung wohl elektrosensibel sein könnten, kam zu einem Ergebnis von
4 - 7% und befand das als vernachlässigbar.

Nehmen wir nur als realistischen Vergleich unsere lieben kleinen Freunde, die Zecken. Wenn in ganz Deutschland 100 Personen eine Hirnhautentzündung bekommen, nachdem sie von einer Zecke gebissen wurden, möchten viele Ärzte doch gleich 80 Millionen impfen wie auch bei der angeblichen Vogelgrippe – und was bei der Pandemie Elektrosmog? 1993 4-7% ca. 3.000.000 Menschen dauerbetroffen – nichts, vernachlässigbar klein!