9 oktober 2002


Freiburger Appell

Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten Artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie.

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek

» - leer, koncentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
» - bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
» - hartritmestoornissen · hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
» - hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
» - kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij konstateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:

» - hoofdpijn en migraine
» - chronische vermoeidheid
» - innerlijke onrust
» - slapeloosheid en moeheid overdag
» - oorsuizingen
» - gevoeligheid voor infecties
» - zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van

» - installatie van een GSM antenne in de direkte omgeving van de patiënt
» - intensief gebruik van een gsm toestel
» - aanschaf van een DECT-draadloos-telefoon in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar:

» - te vaak konstateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
» - te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reducering of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten
» - te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen.


Op grond van onze dagelijkse ervaringen houden wij de sinds 1992 ingevoerde en ondertussen oppervlaktedekkende mobiele telefonie technologie en de sinds 1995 op de markt gebrachte snoerloze huistelefoons volgens de DECT standaard voor een van de wezenlijkste veroorzakers van deze fatale ontwikkeling! Niemand kan zich nog langer onttrekken aan deze gepulste microgolven. Ze versterken het risiko van reeds bestaande chemische en physikalische milieu inwerkingen, belasten bovendien het immuun afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegenregulatiemechanismes tot stilstand brengen. In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.

Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, speciaal in kinder- en slaapkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning, regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verhindert een fundamenteel herstel van de zieke.

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002).

Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.

Het is voor ons het begin van een zeer ernstig te nemen ontwikkeling, waardoor de gezondheid van vele mensen bedreigd wordt. Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei, irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden.

Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen!

Als artsen zijn wij bovenal advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke ongedeerdheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg.

Ondersteun met uw invloed onze eisen:

» - nieuwe communicatietechnieken die gezondheidstechnisch wel verdragen kunnen worden, met interessen-onafhankelijke afweging van de risiko’s speciaal vóór de ingebruikneming ervan en als direkt ingaande maatregelen en overgangsregeling
» - massieve reduktie van de grenswaarden, zendkapaciteiten en belastingen op een biologisch aanvaardbaar niveau, speciaal in slaap- en regeneratie gebieden
» - geen verdere uitbouw van de mobiele telefonietechnologie, opdat de stralenbelasting niet nog met een veelvoud toeneemt
» - inspraak van de bevolking en de gemeentes bij de bepaling van de plaatsen van de zendmasten, wat voor een democratie eigenlijk iets vanzelfsprekends hoort te zijn
» - voorlichting van de bevolking en specifiek de mobieltjes gebruiker over de gezondheidsrisiko’s van elektromagnetische velden en daardoor een bewustere omgang, mobielverbod voor kinderen en gebruiksbeperking voor tieners
» - verbod van mobieltjes en DECT telefoons in kinderspeeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, zalen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen, analoog het rookverbod · mobieltjes- en mobielstralingsvrije zones analoog autovrije zones
» - herziening van de DECT standaard voor snoerloze huistelefoons met het doel, de stralingsintensiteit te reduceren en op de werkelijke gebruikstijd te begrenzen alsmede de biologisch kritische pulsering te vermijden
» - industrie onafhankelijk onderzoek, rekening houdend met de rijkelijk aanwezige kritische onderzoeksresultaten en onze arts bevindingen

 

De eerstondertekenaars staan vermeld op het origineel, te downloaden hieronder.
Inmiddels wordt het Freiburger Appell ondersteund door meer dan 1.000 artsen en 30.000 anderen.

Download Freiburger Appell nederlands

Download Freiburger Appell turks

Download Freiburger Appell duits

Andere Talen: www.hese-project.org

 

Interdisziplinäre Gesellschaft für Umweltmedizin e. V. IGUMED, Bergseestr. 57, 79713 Bad Säckingen
Tel. (0049)-7761 913490, FAX 913491,
e-mail: igumed@gmx.de

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Appel van Brussel

Er zijn inmiddels vele Appell's uitgekomen. Het zijn initiatieven van een groot aantal medici, die in hun dagelijkse praktijk het verband tussen Elektrosmog en een aantal ziektebeelden hebben gekonstateerd. Mede ook omdat zij de woonomgeving van huin patienten kennen.
Bij elkaar zijn dat nu heel veel medici die het nodig vinden aan de bel te trekken.

 

Bamberger Appell !Bamberg, 21.7.2004 Als Ärztinnen und Ärzte halten wir den weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes für bedenklich und appellieren an Politiker, Wissenschaftler und Verantwortliche des Gesundheitswesens, dem Schutz von Leben und Gesundheit von uns allen wieder den gebührenden grundgesetzlich garantierten Wert einzuräumen und sofort zu handeln.
Wir fordern nachdrücklich:
- Kein weiterer Ausbau der Mobilfunktechnologie, denn es handelt sich um unfreiwillig eingegangene Risiken mit wahrscheinlich dauerhaften Belastungen.
- Massive Reduzierung der Grenzwerte, Sendeleistungen und Funkbelastungen.
- Aufklärung der Bevölkerung und speziell der Handynutzer über die Gesundheitsrisiken elektromagnetischer Felder.
- Förderung des bewussten Umgangs mit Mobilfunk, Nutzungseinschränkung für Kinder und Jugendliche.
- Überarbeitung des DECT-Standards für Schnurlos-Telefone mit dem Ziel, die Strahlungsintensität zu reduzieren und auf die tatsächliche Nutzungszeit zu begrenzen sowie die biologisch kritische Pulsung zu vermeiden.
Download Appell_AerzteBamberg230704.pdf Duits

Kijk ook op Pagina14.html

Helsinki Appeal

Helsinki Appeal pdf

Zie ook Pagina 14

Benevento Resolution

Benevento Resolution .pdf

Freienbacher Appell

Freienbacher Appell.pdf

Òp 31-01-2007 heeft het stadsgewest Brussel de geldende grenswaarde van 20,6 V/m met eenstemmigheid doen verlagen naar 3 V/m. Dit zou voor Brussel binnen twee jaar een wettelijk voorschrift worden.
(De Belgische hoge Gezondheidsraad had ook al eerder 3 V/m of wel 23.800 uW/m2 voorgesteld)

Tegelijkertijd is er het Brussels Appel aan de regering aangeboden, waarin een grenswaarde van 0,6 V/m gevraagd wordt.

Het Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu heeft een witboek en een zwartboek uitgebracht,
Zie de pagina van *het bitje*.

En zolang er niet iemand met een witte jas verklaart dat men van elektrosmog wel eens ziek kan worden, worden die *paar mensen, die beweren last van straling* te hebben als een acceptabel risico gezien.

Akties dienen veel meer gericht te worden om de medici wakker te maken.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het Medisch Appèl Stralingsrisico's te ondersteunen.
Dit is een nederlands Appel, door www.stralingsrisicis.nl
Steun het zelf en laat uw huisarts/specialist het ook ondersteunen.